ویدئو

عضلات هدف

مورب داخلی شکمی 

مورب خارجی شکمی

عرضی شکمی

دلتوئید

چرخاننده های بازو

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پهلو

نام انگلیسی حرکت: Wallball Standing Twist

مکانیسم حرکت: کامپاند

جلوی دیوار بایستین و پاها رو اندازه عرض شانه باز کنین، ، سپس ، با چرخش سرشانه و کمر،  توپ رو به تناوب به هر دو سمت بچرخونین.

دقت کنین که برای انجام حرکت،  از چرخش باسن کمک نگیرین.

هنگام برگشت به حالت اولیه نفس بگیرین و هنگام چرخش توپ نفس رو خارج کنین.