ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

چهار سر رانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلو ران

نام انگلیسی حرکت: WALLBALL GOBLET SQUAT

مکانیسم حرکت: کامپاند

توپ مناسب برای خود انتخاب کنین، پاها رو اندازه عرض شانه باز کنین ، سپس بدون حرکت دادن دست ها اسکوات بشینین .

دقت کنین که در تمام طول اجرای حرکت، کمر صاف باشه و پنجه و زانو در یک راستا باشن.

هنگام نشست اسکوات نفس بگیرین و هنگام بلند شدن  نفس رو خارج کنین.