ویدئو

عضلات هدف

عرضی شکمی

مورب داخلی شکم

مورب خارجی شکم

راست شکمی

 

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پهلو و شکم

نام انگلیسی حرکت: Wallball Seated Twist

مکانیسم: کامپاند

روی زمین بشینین و پاها رو دو برابر عرض شانه باز کنین. توپ رو بیرون پای خود روی زمین بگذارین، سپس با چرخش کمر ،به تناوب جای توپ رو عوض کنین .

دقت کنین که باید زانو ها اندکی خم  باشن و از زمین فاصله داشته باشن.

هنگام برگشت به حالت اولیه نفس بگیرین و هنگام گذاشتن توپ روی زمین نفس رو خارج کنین.