ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: STANDING KETTLEBELL PRESS SINGLE ARM

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاها رو از عرض شانه بازتر کنین ، با یک دست کتل بل رو جلوی سینه خود نگه دارین بطوریکه بازو و دست به بدن چسبیده باشن ، و دست آزاد رو کنار بدن باز نگه دارین سپس،  با انقباض عضلات شانه ، کتل بل رو بالای سر ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین.

در طول حرکت، کمر رو صاف نگه دارین و شکم رو منقبض کنین.

در هنگام بالا بردن کتل بل نفس را خارج کنین و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرین .