ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: STANDING 2 KETTLEBELL LATERAL RAISE

مکانیسم حرکت: ایزوله

کتل بل با وزن مناسب انتخاب کنین و صاف بایستین ، با دستان خود کتل بل ها رو کنار بدن نگه دارین .سپس،  با انقباض عضلات شانه ، دست ها رو از کنار تا راستای شانه بالا ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین.

در زمان اجرای حرکت ، آرنج رو مقداری خم کنین، شکم رو منقبض نگه دارین.

در هنگام بالا بردن کتل بل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی