ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

مورب داخلی شکمی

مورب خارجی شکمی

توضیحات حرکت

 

عضلات هدف: پهلو

نام انگلیسی حرکت: stability ball side bend or crunch

مکانیسم حرکت: کامپاند

مطابق با فیلم به پهلو روی توپ بخوابین، پاها رو بصورت قیچی روی زمین بگذارین  ، سپس حرکت رو اجرا کنین.

با انقباض عضلات شکم حرکت رو اجرا کنین و به گردن فشار نیارین.

زمانی که روی توپ پایین میرین  نفس بگیرین و زمانی که بالا میاین نفس رو خارج کنین.