ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

سه سر بازویی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پشت بازو

نام انگلیسی حرکت: Single Arm Cable Triceps Kickback

مکانیسم حرکت: ایزوله

روبه روی دستگاه سیم کش بایستین . دستگیره رو با یک دست ، بصورتی  بگیرین که کف دست ، رو به صورتتون باشه. سپس حرکت رو مطابق با ویدیو اجرا کنین

هنگام کشیدن سیمکش نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت حرکت نفس بگیرین.