ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: SEATED STABILITY BALL DUMBBELLS LATERAL RAISE

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل با وزن مناسب انتخاب کنین ،  روی توپ بشینین و پاها رو روی زمین بگذارین، با دستان خود دمبل ها رو کنار بدن نگه دارین .سپس،  با انقباض عضلات شانه ، دمبل رو تا راستای سرشانه بالا ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین.

دمبل رو تا جایی بالا بیاورین که عضلات شانه و دست ها در یک خط مستقیم قرار بگیرین.

در زمان اجرای حرکت ، آرنج رو مقداری خم کنین و حتما با انقباض عضلات شکم و حفظ راستای کمر بدن رو ثابت کنین

در هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .