ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

عضلات هدف : دلتوئید

توضیحات حرکت

نام های دیگر حرکت : سرشانه نظامی با هالتر

پرس نظامی سرشانه نشسته با هالتر

پرس با هالتر نشسته سرشانه نظامی