ویدئو

عضلات هدف

مورب داخلی

موری خارجی

راست شکمی

توضیحات حرکت

عضللات هدف: پهلو و شکم

نام انگلیسی حرکت: russian twist muscles

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی بوسو بال بشینین، پاها رو خم کنین و بالا نگه دارین ، سپس ،دست ها رو بهم قفل کنین و بصورت صاف و کشیده به چپ و راست بچرخونین.

هنگام برگشت به حالت اول نفس بگیرین و هنگام چرخش به طرفین نفس رو خارج کنین.