ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی

سوئز خاصره

دلتوئید

توضیحات حرکت

عشلات هدف: شکم و شانه

نام انگلیسی: RUSSIAN ONE ARM KETTLEBELL

نام دیگر حرکت: دراز نشست ترکی کتل بل

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی زمین دراز بکشین و پاها رو اندازه عرض شانه روی زمین باز کنین، با یک دست کتل بل رو بالای سینه خود بگیرین و دست دیگر رو بصورت باز کنار بدن نگه دارین،  سپس، مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین.

دقت کنین که با انقباض عضلات شکم بالا بیاین و گردن و کمر رو در یک راستا  نگه دارین.

هنگام دراز کشیدن  نفس بگیرین و هنگام اجرای دراز نشست نفس رو خارج کنین.