ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکم

سوئز خاصره

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی حرکت: russian sit up

مکانیسم حرکات: ایزوله

روی زمین دراز بکشین و پاها رو اندازه  عرض شانه روی زمین باز کنین، دستها رو بصورت صاف نگه دارین ، سپس، مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین.

دقت کنین که با انقباض عضلات شکم بالا بیاین و گردن و کمر رو در یک راستا  نگه دارین.

هنگام دراز کشیدن  نفس بگیرین و هنگام اجرای دراز نشست نفس رو خارج کنین.