ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

راست شکمی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شکم

نام انگلیسی: ROMAN BENCH CRUNCH

مکانیسم : کامپاند

روی نیمکت بنشینین ، دست هارو پشت سر نگهدارین  و مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین  .

زمانی که دراز میکشین نفس بگیرین و زمانی که بالا میاین نفس رو خارج کنین.