ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید خلفی

پشتی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: Rear Delt Fly (High to Low) 

مکانیسم حرکت: ایزوله

پاها رو به اندازه عرض شانه باز کنین، دست ها رو بصورت ضربدری روی هم بگذارین و دستگیره های سیمکش رو بصورت متقاطع در راستای شانه خود نگه دارین ،سپس، مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین و مجدد به  حالت اول برگردونین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو کمی خم کنین و شکم رو منقبض نگه دارین.

در هنگام جمع کردن دست ها، نفس بگیرین و هنگام باز کردن دست ها ،نفس رو خارج کنین .