ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: plate front raise

مکانیسم حرکت: ایزوله