ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: ONE ARM INCLINE BENCH LATERAL RAISE

مکانیسم حرکت: ایزوله

به پهلو روی میز بالا سینه دراز بکشین، با انقباض عضلات شانه ، دمبل رو از کنار تا راستای شانه بالا ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین. پس از اتمام تعداد مورد نظر همین مراحل رو برای دست مخالف تکرار کنین.

دمبل رو تا جایی بالا بیاورین که عضلات شانه و دست ها در یک خط مستقیم قرار بگیرین .

در هنگام بالا بردن دست، نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت حرکت ، نفس بگیرین