ویدئو

عضلات هدف

مورب داخلی شکمی

مورب خارجی شکمی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پهلو و شکم

نام انگلیسی حرکت: Mball woodchopper

مکانیسم حرکت: کامپاند

عضلات سینرجیست: کشنده پهن نیام، سرینی میانی، سرینی بزرگ، سوئز خاصره، مربع کمری، نزدیک کننده بزرگ

جلوی دیوار بایستین و پاها رو اندازه عرض شانه باز کنین،مطابق با ویدیو ، با چرخش شانه و کمر توپ رو به بالا و سمت مخالف ببرین. پس از اتمام تکرار ، حرکت رو برای سمت مخالف انجام بدین.

هنگام پایین اوردن توپ نفس بگیرین و هنگام بالا بردن توپ نفس رو خارج کنین.