ویدئو

عضلات هدف

سینه(بخش فوقانی)

دلتوئیدقدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی حرکت: LOW CABLE CROSSOVER

مکانیسم حرکت: ایزوله

پاها رو به اندازه عرض شانه باز کنین، یک پا رو جلوتر بگذارین و دستگیره های سیمکش رو از پایین بگیرین و مطابق با تصویر حرکت رو اجرا کنین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج رو خم کنین.

در هنگام نزدیک کردن دست ها ، نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ،نفس بگیرین .