ویدئو

عضلات هدف

سینه( بخش فوقانی)

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی حرکت: INCLINE DUMBBELL FLYES

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل با وزن مناسب انتخاب کنین و روی میز بالا سینه دراز بکشین . دمبل ها رو بصورت موازی با یکدیگر بگیرین و با انقباض عضلات سینه ، حرکت رو اجرا کنین  .

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو خم کنین.

در هنگام جمع کردن دمبل ، نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ،نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی