ویدئو

عضلات هدف

سینه( بخش فوقانی)

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی حرکت: INCLINE BENCH CABLE FLYES

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی میز بالا سینه دراز بکشین ، دستگیره های سیمکش رو بصورت موازی با یکدیگر بگیرین و با انقباض عضلات سینه حرکت رو اجرا کنین ، سپس دست ها رو به ارامی و کنترل شده باز کرده و به نقطه شروع برگردونین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو خم کنین.

در هنگام جمع کردن سیمکش ، نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ،نفس بگیرین .