ویدئو

عضلات هدف

نزدیک کننده بزرگ 

نزدیک کننده بلند

توضیحات حرکت

عضلات هدف: نزدیک کننده های ران

نام انگلیسی حرکت: Hip adduction side lying

مکانیسم حرکت: ایزوله

به پهلو روی زمین دراز بکشین و یک پا رو بصورت خم جلوی پای دیگر بذارین، سپس سعی کنین پای دیگر رو به بالا بکشین و دوباره به حالت اول برگردونین. بعد از انجام تکرار مورد نظر، همین مراحل رو برای پای مخالف انجام بدین.

پای زیری رو کمی خم کنین تا زانو اذیت نشه.

هنگام بلند کردن پا نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت پا نفس بگیرین.