ویدئو

عضلات هدف

دلتویید قدامی

سینه

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه و سینه

مکانیسم حرکت: کامپاند

نام انگلیسی حرکت: High Throwing Wallball

توپ مناسب برای خود انتخاب کنین، رو به روی دیوار بایستین ، پاها رو اندازه عرض شانه باز کنین، توپ رو جلوی سینه بگیرین، سپس حرکت رو مطابق با ویدیو انجام بدین.

هنگام پرت کردن توپ به دیوار، روی پنجه ی پاها برین.

هنگام گرفتن توپ نفس بگیرین و هنگام پرتاپ توپ نفس رو خارج کنین.