ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

سینه ای

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه 

نام انگلیسی حرکت: FLAT BENCH CABLE FLYES

مکانیسم حرکت: ایزوله

روی میز پرس سینه دراز بکشین .دستگیره های سیمکش  رو بصورت موازی با یکدیگر بگیرین و با انقباض عضلات سینه ، حرکت رو اجرا کنین  و سپس دست ها رو به ارامی باز کرده و به نقطه شروع برگردونین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو خم کنین.

در هنگام جمع کردن سیمکش ، نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ، نفس بگیرین .