ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید خلفی

ذوزنقه میانی و فوقانی

متوازی الاضلاع

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه کتف

نام انگلیسی حرکت: dumbbell rear delt raise with head on bench

مکانیسم حرکت: ایزوله

پشت یک نیمکت شیبدار بایستین، پاهارو اندازه عرض شانه باز کنین و زانوها رو اندکی خم کنین، کمر رو به سمت جلو خم کنین و سر رو روی نیمکت بگذارین،   دمبل هارو کنار بدن به صورتی بگیرین که کف دست ها روبه روی هم باشند .سپس، دمبل ها رو بالا ببرین و به نقطه شروع برگردونین.

دمبل رو تا جایی بالا بیارین که دست و شانه در یک راستا باشن

در زمان اجرای حرکت ، آرنج رو مقداری خم کنین

در هنگام بالا بردن دمبل نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرین .