ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی 

دلتوئید خلفی

روتیتور کاف

توضیحات حرکت

عضلات هدف:چرخانندهای شانه و شانه

نام انگلیسی حرکت: DUMBBELL LYING FLAT BENCH CIRCLE

مکانیسم حرکت: ایزوله

بصورت دَمَر روی میز دراز بکشین ، دمبل رو طوری در دست بگیرین که کف دست ها رو به زمین باشه،ارنج رو کمی خم کنین سپس ، دمبل رو مطابق با ویدیو بصورت دایره بچرخونین و جلو ببرین و مجدد به نقطه شروع برگردونین.

در هنگام جلو بردن دستها، نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت حرکت ، نفس بگیرین