ویدئو

عضلات هدف

سینه( بخش تحتانی)

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی: DECLINE DUMBBELL FLYES

مکانیسم حرکت: ایزوله

دمبل با وزن مناسب انتخاب کنین و روی میز زیر سینه دراز بکشین . دمبل ها رو بصورت موازی با یکدیگر بگیرین و با انقباض عضلات سینه ، حرکت رو اجرا کنین  و سپس دست ها رو به ارامی و کنترل شده باز کرده و به نقطه شروع برگردونین.

در همه مراحل حرکت مقداری ارنج ها رو خم کنین.

در هنگام جمع کردن دمبل ، نفس رو خارج کنین و هنگام باز کردن دست ها ،نفس بگیرین .