ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

مورب داخلی

مورب خارجی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پهلو و شکم

نام انگلیسی حرکت: CROSS LEGGED OBLIQUE CRUNCHES

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی زمین دراز بکشین، پای راست رو خم کنین و روی زمین بگذارین و پای چپ رو روی پای راست بگذارین، دست راست رو پشت سر بگذارین و بصورت مورب کرانچ رو انجام بدین . سعی کنین آرنج رو به پای مخالف نزدیک کنین . پس از اتمام تکرار ، حرکت رو برای سمت مخالف نیز انجام بدین .

زمانیکه روی زمین میخوابین نفس بگیرین و زمانی که کرانچ رو انجام میدین  نفس رو خارج کنین.