ویدئو

عضلات هدف

نزدیک کننده بزرک 

نزدیک کننده بلند

شانه ای

مورب شکمی

دلتوئید میانی 

فوق خاری

توضیحات حرکت

عضلات هدف: نزدیک ککنده های ران و پهلو

عضلات سینرجیست: راست داخلی، سوئز خاصره، سرینی بزرگ، مربع کمری، ایلیوکوستالیس و دندانه ای قدامی

نام انگلیسی حرکت: Copenhagen hip adduction

نام دیگر حرکت:

مطابق با ویدیو با یک نیمکت، پلانک پهلو رو انجام بدین.

دقت کنین که در تمام زمان اجرا، زانو کمی خم باشه.

هنگام کشیدن بدن به بالا  نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت به حالت اول  نفس بگیرین.