ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

بازویی قدامی

دوسر بازویی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلو بازو

نام انگلیسی حرکت: Close Grip EZ bar curls

مکانیسم حرکت: ایزوله

مثل ویدیو قسمت داخلی میله هالتر خم رو بگیرین و حرکت جلو بازو رو انجام بدین.

در زمان اجرای حرکت ، شکم را منقبض کنین و کمر رو در یک خط مستقیم حفظ کنین و ارنج ها به بدن بچسبن.

در هنگام بالا بردن هالتر نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن  نفس بگیرین .