ویدئو

عضلات هدف

چهار سر

همسترینگ

سرینی

نزدیک کننده ها

توضیحات حرکت

عضلات هدف: پایین تنه

نام انگلیسی حرکت: Cable Crossover Lateral Shuffle

مکانیسم حرکت: کامپاند

قرقره سیمکش رو پایین تنظیم کنین و پوزیشن نشستن اسکوات داشته باشین و کابل رو بصورت متقاطع یا ضربدری به هردو پا متصل کنین. سپس از پهلو بصورت رفت و برگشت حرکت کنین.

 هنگام حرکت به جانب نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت نفس بگیرین.