ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید پشتی

توضیحات حرکت

نحوه انجام حرکت پرس شانه هالتر نشسته

1. روی یک نیمکت با تکیه گاه بشینید، دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و هالتر را از جلوی سر بگیرید.

2. سپس میله هالتر را بلند کنید و در راستای عضلات سرشانه، به بالا و پایین حرکت بدهید.

3. در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .

× خرید پکیج ویدیویی