ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

چهار سر رانی

سرینی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: جلو ران و باسن

نام انگلیسی حرکت: BARBELL HACK SQUAT

مکانیسم حرکت: کامپاند

میله هالتر را پشت بدن بگیرین و سپس پاها رو اندازه عرض شانه باز کرده  و پاها رو به بیرون متمایل کنین. سپس حرکت رو انجام بدین.

در زمان اجرای حرکت ، پشتتون صاف باشه و گردن و کمر در یک راستا باشن

در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنین و هنگام نشستن نفس بگیرین .