ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

-

توضیحات حرکت

آموزش نحوه‌ی اجرای حرکت اسکوات هالتر:

  1. برای اجرای حرکت اسکوات هالتر، یک میله هالتر (با وزنه یا بی وزنه) بر اساس تحمل خود بردارید و روی عضله دلتوئید خلفی یا قسمت پایینی کول قرار دهید و با دستان خود دو طرف هالتر را بگیرید. در این حالت پاها باید به اندازه عرض شانه باز باشند.
  2. در همین حالت زانوهای خود را آرام آرام خم کنید و با چمباتمه زدن، حرکت اسکات هالتر را انجام دهید. باید تا جایی زانوهای خود را خم کنید که ران‌‎ها موازی با سطح زمین قرار بگیرند. مراقب باشید که زانوهایتان از انگشتان پا جلوتر نروند.
  3. قبل از اینکه پاشنه‌‎ها از روی زمین جدا شوند، به آرامی بلند شوید و به حالت اولیه قرار بگیرید.
  4. حرکت اسکات هالتر را بر اساس برنامه تمرینی خود تکرار کنید.

اشتباهات رایج حرکت:

  1. ورزشکار در مرحله اجرای حرکت به سمت پایین  اسکوات زانوها را به سمت داخل می چرخاند.
  2. در مرحله نشستن که همان فاز منفی حرکت است ناقص انجام می شود و دامنه حرکتی اجرای حرکت کم است.
  3. فرد در زمان اجرای حرکت بالا تنه خود را به سمت جلو خم کند.
  4. ورزشکار در مرحله پایان حرکت پاشنه را از زمین جدا می کند.