ویدئو

عضلات هدف

پشتی بزرگ

ذوزنقه میانی وتحتانی

دلتوئید خلفی

گرد بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: زیر بغل

نام انگلیسی حرکت: Barbell Bent Over Row 

مکانیسم حرکت: کامپاند

پاهارو به اندازه عرض شانه باز و  زانوها رو اندکی خم کنین، کمر رو به سمت جلو خم کنین ،و هالتر رو جلوی زانو خود  به صورتی بگیرین که کف دست ها به سمت خودتون باشن .سپس، آرنج رو خم کنین و  هالتر رو به بالا ببرین ومجدد به نقطه شروع برگردونین.

در حین اجرای حرکت کمر رو صاف نگه دارین و گردن رو با کمر در یک راستا حفظ کنین.

هنگام بالا بردن هالتر نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرین .