ویدئو

عضلات هدف

سینه ای

پشت بزرگ

گرد بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه و زیر بغل

نام انگلیسی حرکت:  barbell pullover

مکانیسم حرکت: ایزوله

هالتر با وزن مناسب انتخاب کرده و برای شروع حرکت ، روی نیمکت دراز بکشین . هالتر رو دو دستی گرفته و کنترل شده به سمت پشت سر ببرین و سپس به ابتدای حرکت برگردین .

در هنگام بردن هالتر به پشت سر ، ارنج باید کمی خم باشه .

در زمان بردن هالتر به پشت سر، نفس بگیرین و هنگام برگشت به بالای سینه ، نفس رو خارج کنین .