محور و صفحات حرکتی در بدن

 11743
 0

سطوح یا صفحات حرکتی

فهمیدن سطوح حرکتی، جهات حرکات و محورهای حرکتی باعث یادگیری بهتر آناتومی وحرکت شناسی می شود و پایه و اساس حرکت شناسی یادگیری این موارد است.

تمامی حرکات بدن در سطح های فرضی انجام می شود. بدن دارای سه سطح فرضی اصلی و بی نهایت سطح فرضی فرعی است.  سطوح حرکتی اصلی شامل سطح سهمی یا ساجیتال (sagittal)، عرضی یا فرونتال (Frontal) و افقی یا هوریزونتال (Horizental) است.

بیشمار سطوح فرضی فرعی در بدن وجود دارد که به موازات سطوح اصلی کشیده شده اند. اگرچه هر حرکت مفصل در یکی از سه سطح رخ می دهد ولی حرکات ما معمولا در یک سطح انجام نمی گیرند بلکه بصورت ترکیبی از حرکات در بیش از یک سطح هستند.


سطح سهمی یا جلویی پشتی

این سطح بدن را به دو قسمت راست و چپ تقسیم می کند و حرکات اندام به سمت جلو و عقب بدن مانند فلکشن آرنج (حرکت جلو بازو)، اکستنشن زانو (حرکت جلو ران دستگاه) وفلکشن کمر (حرکت دراز و نشست) در سطح سهمی انجام می شوند.


سطح عرضی، تاجی یا جانبی

این سطح بدن را به دو نیمه ی جلویی و عقبی تقسیم می کند. حرکات دور شدن و نزدیک شدن اندام ها از بدن مانند ابداکشن شانه (نشر جانب دمبل) و ابداکشن ران (بیرون پا ایستاده دستگاه) و لترال فلکشن کمر (خم شدن کمر به پهلو) در این سطح انجام می شوند.


سطح افقی

سطح افقی بدن را به دو نیمه ی بالایی و پایینی تقسیم می کند. حرکات چرخشی مانند چرخش خارجی (سوپینیشن) و چرخش داخلی (پرونیشن) ساعد، چرخش داخلی (اینترنال روتیشن) وچرخش خارجی (اکسترنال روتیشن) شانه در اسن سطح انجام می شود.


اجرای حرکت در سطح های بدن

برای مطالعه ی این بخش باید حساب خود را ارتقاء دهید خرید

محور های چرخش یا محورهای حرکتی

هر حرکتی در بدن حول یک سطح و یک محور انجام می شود. محور هر حرکت با سطح آن زاویه ای 90 درجه می سازد بنابراین محور حرکتی برسطح حرکت عمود است.


محور عرضی یا فرونتال

حرکاتی که در سطح سهمی هستند حول محورعرضی یا فرونتال انجام می شوند که این محور عمود بر سطح سهمی است.

 از آنجایی که این محور با سطح عرضی هم جهت است نام آن ها به یکدیگر شبیه است. خم شدن و باز شدن آرنج در حرکت جلو بازو در سطح سهمی و محور عرضی که از مفصل آرنج عبور می کند، انجام می شود.


محور سهمی

حرکاتی که در سطح عرضی هستند حول محورسهمی یا ساجیتال انجام می شوند که این محور عمود بر سطح عرضی است. در حرکت پروانه هنگام دور شدن و نزدیک شدن ران، استخوان ران حول محوری که از جلو به عقب کشیده شده و از مفصل ران عبور کرده است، می چرخد. 


محور عمودی

حرکاتی که در سطح افقی انجام می شود حول محور عمودی یا هوریزونتال انجام می شود، بطور مستقیم از بالای سر بسمت پایین بصورت عمود نسبت به سطح افقی کشیده شده است. هنگام چرخش سر از راست به چپ جمجمه و مهره های گردن، حول محوری که از میان ستون مهره ها بسمت پایین امتداد می یابد، می چرخند.  


اجرای محور حرکتی در بدن

برای مطالعه ی این بخش باید حساب خود را ارتقاء دهید خرید