•   تهران - اندرزگو - سه راه قیطریه - کوچه کیارنگ - نبش خسروی جنوبی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 2
02191692568

اصول تمرین

به عنوان یک مربی، برای تجویز مناسب تمرین به هر فردی، اصولی تعریف شده است که بر طبق این اصول، برنامه هر فردی متفاوت از فرد دیگر خواهد بود. در این بخش می خواهیم این اصول را معرفی و هر یک را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهیم.